روله سه د ده خیل مه لایی مه که .... .

به ناوی یه زدانی پاک وبی عه یب .
له نا و خومانا باوه که ماموستا ی چه و ساوه کان و شاعیری خوش زه وق و به شه ره ف ومه حبوبی گه لی کورد ماموستا قانع وه کو وه سیه تیک به کوره که ی ده لی :
روله سه د ده خیل مه لا یی مه که 
ئیشی چاو شوری وریسوایی مه که

ئا یا قا نع ئه مه ی بو وتووه ؟ وه مه به ستی چی بووه؟
به ر له هه مو شتیک ، ماموستا قانع نا فه رموی رو له مه به  به مه لا. چون خودی ئه و شاعیره هه رچه ند  مه لا و ماموستا یه کی به ناو بانگی ئا یینی نه بو وه  . به لام خوی ده س په روه رده ی حوجره بووه . وه ئه گه ر شتیک له زانست و خوینده واری فیر بووه ئه وه له کونه حوجره کان ده سی که وتو وه. وه له  وه و پیش، مه کته ب و دانیشگا یه ک  نه بووه و ته نها حوجره کان فیرگه ی خویندن ونوسین بوون. بو نمونه ماموستا مه وله وی له نامه یه ک دا بو دوسته که ی ده نوسی ئه وه بو نا مه م بو نانیری ؟ ئا یا مه لا مردووه یان کاغه زبراوه ؟ یا نی له را بوردودا ته نها مه لا کان چاوساغی ولاتمان بون که به کوردی و فارسی و عه ره بی و... کتیب وشیعر و ده سنوس و به رهه می زوریان به توره که لی به جی ماوه!! وه ئه گه ر به ئینسافه وه له م باسه بکو لینه وه هه مو مان ده زانین سرینه وه ی  کارو ته لاش و وتارو نوسراوه و شورش و شیعر و خزمه تی ماموستایانی ئایینی له  میژوی رامیاری و نه ته وایه تی کورد یانی هیچ!! یا ن ئه وه نده که م وناته واوو ناریکه که ئیتر باس کردنی شتیک به ناو که له پورو ده سکه وتمان بو نامینیته وه که باسی لیوه بکه ین.  
 قانع ته ما شای وه زعی نا له باری مه لا یه تی و مه لا کانی ده ورو به ی ده کات که چه نده ره نج  ده کیشن و هیشتا هه ر ئه وانیش مه حکومی ئاوایین.بویه ئه و شوغله واز لی دینی ،

هه ر له و  وه سیه ته دا به کوته کی کوری  ده لی:

روله به دایم رووکه ره خوا

هه رچی گا کیلای نابی گابیخوا

نیوه ی ده س ره نجت ، هه ر بو بی نه وا

خوت ریسوا مه که بو کراس و که وا

 وه ئیللا قانع نه دوژمنی ئیسلامه و نه دوژمنی ما موستایانه .به لام   ماموستای دوعانوس و خورافاتی و حوکومه تی و.... ی ، زوری ده ناسی که چ باریکی گران بو ون به سه ر شانی کومه له وه و هه ریه ک وه کو ده ره به گیک شوینیکیان داگیر کردووه و له باتی ده عوه ت وئیر شاد و نه جات دانی چه وساوه کان خویشیان بوون به پیاوی دونیا و خه ریکن خه لکی له دین ده ره وینن.

قانع ژیر بو وه پیاوی ژیر ده ردمه ندو داخ دارو خه فه ت  خوره ،نه ی ده ویست به سه ر ئیسلامه وه بژیت .  وه ئیسلامی به خه وزرین ده زانی که ده ماری ئه بو جه هله کانی ده رهیناو خوبه یب و بیلاله کانی نه جات دا.

  پیاوی وه ک قانع ناتوانی بی ته فاوه ت بی ، ناتوانی هه رچیه ک له ناحه ق  وسته م ودرو ده له سه به ناو ئیسلامه وه ده بینی بلی به من چی؟ هه ر خوی شوینی خوش بی و وه زعی باش بی ئیتر بو ی موهیم نه بی که خه لکی چه وسا وه چون ده ژین.

  قانع ،مه لا یه کی زور عالیم وشاره زا له مه لا یه تیدا نه بو، به لام عالیمانه ده ژیا و خوی به خه م خور ده زانی. خوی به به ر پرس و مه سئول ده زانی ، ده یزانی که مه لا یه تی ساده نیه ، ناوو شوره ت ده رهینان نیه ، بو ده سکه وتنی نان  و پاره ده رهینان نیه، بو خو ده ر خستن  و هاش و هوش  نیه. ته لقین ویاسین خویندن نیه . مه لا بو سه ر قه بران نیه ، بو شه هاده ت و حوزری نیو کومه له ، بو هاو شانی گه ل و کومه له .انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا.

مه لایه تی ئیما مه ته. پیشه وایی و رانوماییه .(الله اکبر )و( لا اله الا الله ) وتنه  . ئیعلانه ، هاواره هویه ،کاری پیغه مبه رو پیغه مبه رانه.

 وه ده یزانی زور مه لا یه کیش خراپ نیه پیاوی موچه و مه نسه ب نیه ، زور ماموستایه کیش سه ره  رای ئه وه ی خزمه تگوزاره  و بو خزمه تی ئایین و ولات وگه ل خوی له ئا وو ئاگر ده دا هیشتا هه ر مه حکومی هوزو گه له .

  وه له دوای ئه و هه مو گیر ودارانه ی  که له ری یا یه تی، یان بوی ده سازن ،سه رباقی  هه ر که س بو خوی مه حکومی ده کات.

------------------------------------

ئه گه ر مه لا راست نه بی مه لا نیه ، به لا م ئه گه ر راسته قینه و به هه ستیش بی هیشتا هه ر وازی لی ناهینن:

 ما موستا یه ک  ئه بی خوی  بکات به هه زار به شه وه !!

به ر له گشت شتی ئه بی  زوبانی ئه و میلله ته بیت،

ئه بی موتا له عه بکات ، خوتبه ی کونه نه لیته وه ،

هه زاری باش بلی ودانه یه ک هه له لی ی رو بدات  ......!!

په نا به خوا ، ده لین :

        با وا مه لا ی چی ؟ نا زانی قسه بکات .

  هه موکه سی ماموستای  بو خوی ئه وی ،

  هه ر که سیک شتیکی له ماموستا ئه وی.

 ئه بی پینج فه رزه له مزگت دا حازر بی،

 ته لقین ویاسینی که س نه فه وتینی،

له سه ره خوشی و پرسه دا مه دداح بی!

 فه رقی ئه م وئه ونه کات.

 بو منداله کانمان که لاس و مه کته ب دا بنیت ،

 نا بی بو خوی ره نج بدات.

 نابی سه یران و گه رانی هه بیت .

ته عتیلات و ئیسراحه تی ناوی.

نابی سه رله خزم وکه س وکاری بدات.

نابی باوک ودایکی خوی بباته دوکتور!!

نابی مندالی ناخوش بکه ویت .

ئه و هیچ که سی نیه بیجگه م له ئیمه ...

ئه بی هه ر بی مال بیت

 بیکارو بار

 دائما موحتاج ...

ئه بی مه لا یه کی قانع بیت و هه میشه قه رزار

جله کانی پینه پینه یی وه کو حه زره تی عومه ر...

هه ر ده ر به ده رو ئا واره....

بی ئیزنی ئیمه نابی هیچ جی یه بروات و هیچ کاری بکات ...

 وه کو بلی ی ئه وان کریویانه...

ئه گه ر قسه ی سوربیت توند ره وه

 ئه گه ر حه کیم وکار ساز و زانا  بی، جه بونه .

ئه بی وه کو سه ربازی بو هه ر کاری ئیزنمان لی بخوازی ....

چی ئه کات بو خوی دانیشتوه ...!

ئیمه ده ری ئه هینین وئه و ده یخوات  !

-----------------------------

 بو که می سه ر فیتره وزه کاتی خه لک، ئه بی دیلی هه مو که س بیت.

 تاماوه سه ر له به  ربیت.

خوایش و میلله ت و حوکومه تیش له خوی رازی کات.

له خویه وه نه چی بو مالی که س تا نه لین فه رقمان ده خات.

تا نه لین به شوین لوقمه ی چه و ر دا ده گه ریت.

ئه گه ر جارو باری له بی ده ستی  بو ما وه یه ک ( به قه رز) دا وای که می پاره یش له یه کی بکات ،  ده مار فرو شانی زک تیر به هه زار جور ناوی ئه به ن.

--------------------------------

مه گه ر هه ر خوا ره حم  بکات ...... وه ئیللا ...

ئه گه ر موشکیلی کی وه ک ناخوشی و بی ده سه لاتی لی ی رو بدات ، وه بیه وی بو قه رز وه رگرتن به ره و بانگی بروات  ئه مه هیچ که س زامنی نابیت،

به لکو ده لین حه رام خوره....

یان بو مه سله حه تی خویان سلاوی کاربه ده ستی کی حوکومه تی بکات ، ده لین خوفروشه!!

ده یان وسه دان و هه زارانی تریش له م بابه ته

به توره که .. نه دانه یه ک  نه دوو....

قسه ی ناشیرین و بی که لک و دل ته زین

له به رده م وله نیو مزگه وت وماله کاندا ده بیسیت

چه نی حه ق بی وچه نی ناحه ق

کی جوابیان بداته وه و چون ئه و تو مه تانه راست کرینه وه ؟ ...

 مه گه ر هه رخوا  ئامی بدات  و...

هه رئه وه موسته عان .

 وه شتیکی تر که له هه موی سه خت تره  ئه مه یه

چوار عاقلی حه ق بیژ  نین  بینه سه ر چوک و بلین

 ئه م با سانه له سه رچیه

غه یبه ت وئه زیه تی مه لا بو ته واو نه بوو؟

 ئیوه کی تان به دله ؟

 وه للا حه زره تی عومه ریش زیندو ببیته وه  ئیوه ناوی ئه به ن...

ئه م لا ئه به ن وئه وتیرن

 ماموستایش ئینسانه

 کاری مه لا یه تی هه ر مزگه وت و ئیمامه ت نیه

زور که س ده ناسی و زور لا یه نیک چاوه روانی ده که ن و زه نگی بو لی ده ده ن

 

 

 

 

به لی قانعی خوشه ویست چاک ده زانی مه لا یه تی چی یه؟ وئه وخه لکه چیان ئه وی و چی به سه رماموستا دا ده هینن.

 وه للاهی له یه کی له ناوچه کانی ئه م کوردستانه  زورداریکی ئه وشوینه ماموستاکه ی ره ت نا وه و ژنه که یشی خواستوه؟

 وه که سیش یارمه تی نه داوه و

له داخی بی غیره تی ئه وخه لکه که ساله ها  به خو رایی ره نجی بو داوون وه باسیان نه کرد

ئیتر تا مردن  ده چیته شاری سنه و بو جاریکی تری نا چیته وه بو ولا ته که ی خوی.

ئه مه ی که ئه یلیم و هه زارانی تری وایش داخ و دوی ده رونی پر به کول و گرپه ی ده رونه زامدارو ده رد مه نده که ی ماموستا قانعن .

له بیرم نه چیت بو که سیک نه بو فیلم و به سه ر هاتی مه لا یه ک بنوسی بلاو ی که ته وه .

له نه داری و ده ربه ده ی و فه قیتی و ژن هینان و خوشی و ناخوشی ماموستایان.

بو ئه بی مه لایان هه ربو خویان گه ره ک بی و ئه ویش هه ربو یاسین وته لقین و ...

سوبحان الله.  خزمه ت گوزاریه کانی ماموستا بو دیار نیه ن؟

 

سبحان الله ... ماموستا چیان بو ناکات؟

ته وحید و ئه خلاقیان فیر ده کات.

له زیناو بی شه ره فی دوریان ده خاته وه

له فیتنه یی و جاسوسی و خوفروشی ده یا نپاریزیت وده یان تر سینیت ....

و ه له کاتی شه رو شوریان خوین خوشکه رو دلسوزیانه ....

هیشتا  ناوی به باش نابه ن ... وه هه ر مه حکومی ئاواییه.

 بو ئه بی مه لا یه تی ئا وها سه یری بکریت؟

------------------------------------

نابی هیچ شتیکی تازه  به خاو خیزانی ماموستا وه دیار بیت .!

له ئه سبابی مال ،هه رچی بکری وا ویلایه . ده لین ئه و ه ی تازه کریوه  .

یان ئه لین به ر له وه ی بیته ناو ئیمه هیچی نه بو.....

ئیستا !!هه زار ما شا للا...!

قانع ده یزانی...

 ماله که ی جی ی شه رو شه رعی ئه وانه ،

دادگایه ..

 مال ومندالی ته پله کی سوتاوی ئه وانن  .

ئیسراحه تیا ن نه ماوه ...

 ده رسیان بو ناخوینی...

 

  وه سوپا بو خودا ،

دلسوز و جی ی راویژیانه ،

په یوه ندی ده ری باوکودایکیانه.....

نیوی باشیان ده نیت،....

 ته نانه ت مردوه که یشیان ده شوریت ......

 نویژی شی له سه ر ده کات .

 به ئیحتیرامه وه ده ی نیژیت .

 چه ند روژیش شه ریکی خه میان ده بیت .

هیشتا هه ر مه حکومی ئاواییه.

ئا یا ئه مه سو کیتی به پله وپایه ی ماموستایان نیه

یان زه لیلی وریسوایی نیه؟

ئه مه یه خزمه تی میلله تی کورد به مه لا و ماموستا که ی.

روله سه د ده خیل مه لایی مه که .

ئیشی چاوشوری و ریسوایی مه که  !

--------------------------

 قانع ده لی ...لیم گه رین .....

ئیتر با به س بی مه لا یه تی

تا که ی وا بزانن بو نانی ده که م

ده وله مه ند وه کو دیل و کویله سه یرم بکات!

--------------------

موحسین  تو  هیچ نیت  

هه زاران ره بیعی   به م داخانه وه مردن.

ژیانی مه لا یه تی سه خته

پر له ده رد و میحنه ته.....

ئه گه ر قازی و موسته فایش بیت ، له م ریگه یشا سه رت دا بنی یت

هیشتا تو مه حکومی گه لی خوتی!

جا خوشه ویستان:

 

 ماموستا قانع و موفتی پینجوینی و مه لا صادقی نگلی و....

هه ر له داخی  زور یک له نا سوپاسانی نیو ئه م مییله ته ....!!

مه لا یه تیان وازلی هیناوه.

به لام ...ئه بی بلیم :

مه لا یه کی به بیر و هوش، ئه گه ر چی به زاهیر کار ناکات به لام میشکی مه شغوله ...

وه دا خوو  دوی میلله ته که ی تیدایه . بیکار دانه نیشتوه ...

 هه ر چه ند له هه مو ده ورانیک و لایه تیک ، که سایه تی بلیمه ت و به ریزی زور  له م میلله ته به شه ره فه ، هاوده رد و هاو غه می ماموستایان بوون به لام ئه بی ببورن،

خوا شوکر که کورم نیه  وه ئیللا منیش له گه ل  قانع هاوده رد وها وده نگم  و دو پاتم ده کر ده وه و ده موت:

 روله سه د ده خیل مه لا یی مه که   .( مه گه ر به پاره ی خوت) .

 وه قولی مه ردانه بماله ره وه بو کاسبی کردن .

 یان له تو زی ئا شه دا غه رق ببه وه ک موفتی پینجوینی و به شالی خاکه که ت رازی به و له فاسون وگه به ردین تا ئه به د سه لته و که وا نه که ی .

هه تا ماوم ئه بی بو عیززه تی ئه م خه لکه ده عوا که م

خه لا تی دو ژمن وخه رقه ی خیانه ت قه د له به ر نا که م

 به لام  خو...

بو ماموستا یه کی به هه ست ده س کیشان له م ئه رکه گه وره یه ئیمکانی نیه .

 ئه گه ر له مز گه وتیشتا نه بی ونه ی هیلن ئه و هه ر با نگه وازه  ،

تگوزاره ،

سه ربازه.

انا عرضنا الامانه علی السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. صدق الله العظیم.


له‌ به‌ر په‌ستی گه‌لی کورده‌ که‌وا بێگانه‌ زاوامه‌
له‌ سه‌ر ئه‌م هۆزه‌ چه‌ن ساڵه‌ به‌ ته‌نیا هه‌وڵ و داوامه‌
به‌ خۆڕایی له‌ ده‌ستیدا سه‌فای ئه‌م ز‌ێد و ماوامه‌
مه‌لایی و خوێنده‌واری خۆ ره‌وشتی خۆم و باوامه‌

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

وصلی الله علی محمد وآله اجمعین.

/ 1 نظر / 328 بازدید
ر- مورادی

بەڕێز مامۆستا موحسن دەستت خۆش بی ، وتاریکی جوانە بەڵام بەداخەوە هەندێ لە مامۆستایان بە دووی پارەو بەرژەوەندیدا دەگەڕێن، ئەگینا مامۆستا دەبێ رێپیشاندەر، ئازادی خواز و داکۆکی کەر لە مافە ئینسانییەکان بێت، هیوادارم جەنابت لە پاڵ ئەو ئەرکە ئینسانی و ئاینییە تێبکۆشیت، ژیانێکی بەختەوەر و سەربەرزانە بۆ خۆت و منداڵەکانت دابین بکەیت.