اخلاق اسلامی

ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیء لنا من امرنا رشدا.آمین.

 *می توان گفت : ماحصل  بهره مندیهای هر مومنی ازدریافت عقاید و   انجام عبادات ،همان  مقداراخلاقیاتی است  که ازوجود او ترا وش می کند ویا از خود نشان می دهد .

*   وبهره مندی هر مومنی از آموزه های دینی در برخورد هایش معلوم می گردد. یعنی در برخورد افراد مومن با دیگران، می توان فهمید که     مقدار بهره مندی آنان از اینهمه تعالیم ودروس دینی ویا انجام امور بندگی  تا چه میزانی است.

* بنا بر این وقتیکه ما میخواهیم دیگران هم مسلمان شوند یعنی چه؟

و ما چه هستیم وچه داریم که میخواهیم آنان هم مثل ما بشوند؟

واگر این تعالیم انسان ساز اسلام عزیز، نتواند بر من نوعی تاثیرات   مثبتی  در حرکات وسکنات ورفتارهای فردی واجتماعیم  بگذارد، پس تبلیغ این منهج قویم وانسان ساز( از طرف ما) برای بشریت، ویا  ارائه آن ،همچون راه حلی اساسی وکامل  برای تربیت جامعه انسانی واسلامی  به دنیا ، به چه کار آید؟.

* ویا اگر با دعوت ما دیگران از آن بهره مند شوند ، وما خود از عمل به آن،  از بندگان مطیع خدا باز مانیم ، چه کسی در این معامله بازنده است ؟و مگرخسر واقعی ( یا ضرر جبران نا پذیر)  که در سوره فوق آمده است چیزی جز این است؟.

* در نتیجه مدارای حضرت در صلح حدیبیه وگذشت ورافت آن بزرگ معلم تاریخ در فتح مکه، لوحه ای عملی در سیره ی پر بارتعالیم سیدنامحمد امین است. لهذامن وشما با برخوردهای  عملی خود نسبت به دیگران  (هم دوستان وهم دشمنان )میتوانیم  تا حدودی جایگاه  خود را در صف صالحین ومصلحین وبندگان مخلص خدا در یابیم که آیا این نوع برخوردها از رفتارهای پیغمبر پسند واز اخلاق صالحین است؟ که  روح بزرگ محمدی  وبندگان مخلص خدا بدون شک از بسیاری از این روشهای  نا بخردانه وکودکانه ومغرضانه امروزی بسیاری از دعوتگران شدیدا نگران است .

* واز رفتارهای ناپسندی که  از بسیاری از مسلمانان نسبت بهم وخاصه نسبت به علمای اعلام وبزرگان وراهنمایان دینی  ودعوتگران اسلامی  سر می زندرنجوراست،  (برخودهایی که اکثرا سیاسی شده است )! پس بیائیم باز هم در رفتارهای خود تجدید نظر کنیم که با کی هستیم وچرا اورا میخواهیم ویا از چه کسی یا کسانی فاصله گرفته ایم وچرا ؟ وآیا این دوستیها ودشمنیها برای خداست؟ .

چون هر آنچه برای خدا نباشد بی ارزش است،  وآخرش پشیمانی است.و شکی نیست وتاریخ هم نشان داده است ،هر محبتی که برای (خدا) نباشد پایانش د شمنی وعداوت است.

در ضمن به استحضار می رساند ،موعظه ی عمومی (اخلاق اسلامی)در مسجد( امام شافعی) زردوئیهایکرمانشاه ، واقع در خیابان مدرس ،در عصر هر یکشنبه وچهار شنبه دایر است ،وشرکت برای عموم برادران آزاد است .  

وصلی الله علی محمد وآلهاجمعین

اللهم اصلحنا واصلح ذات بیننا. آمین.

/ 1 نظر / 36 بازدید

جالب بود استفاده بردیم موفق باشي