مقدار زکاه فطر وفدیه -1430ه و 1388 ش

ب:کسانی که تمکن مالی بیشتری دارندمی توانند از پایه ی فطریه مبلغ بیشتری در نظر گرفته وپرداخت نمایند که پرداخت فطریه صحیح آنان موجب ادای فرض وقبولی روزه ماه مبارک خواهد بود.

٢-  فدیه : 

الف: برای کسانی که عاجز وناتوان بوده وبه علت کهولت سن در ادای روزه معذورند پایه ی فدیه ششصد تومان محاسبه گردید.

ب: فقرا وتنگدستان  می توانند بر حسب تمکن مالی فدیه ی خود را کمتر از میزان تعیین شده پرداخت نمایند.

ج: کسانی که تمکن مالی بیشتری دارند می توانند از پایه ی فدیه مبلغ بیشتری در نظر گرفته وپرداخت نمایند.

از محضر مردم شریفاهل سنت کرمانشاه خواستاریم که انشا الله با تبعیت از نظرات روحانیون محترم به ادای تکلیف شرعی خود  پایبند وکوشا بوده ورضایت حق تعالی را جلب نمایند.

وصلی الله علی محمد وآله وصحبه اجمعین.

١-محمد محمدی : امام جمعه ی محترم اهل سنت کرمانشاه.

٢- بهزاد ویژه : امام جماعت مسجد امام شافعی .کرمانشاه.

٣-اسامه مرادی : امام جمعه وجماعت مسجد محمد المصطفی( دولت آباد).کرمانشاه.

۴-عزیز کرد بهمنی : امام جماعت مسجد برزنجی هاشمی.کرمانشاه.

۵- سبحان نیک رفتار : امام جماعت مسجد امام محمد غزالی( حکمت آباد).کرمانشاه.

۶- محسن نصری: امام جماعت مسجد ( شافعی )زردوئیها ی . کرمانشاه.

/ 0 نظر / 31 بازدید