تلقین مبارک خان مصر:

بسم الله الرحمن الرحیم.قال رسول الله (ص):( ان الله لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته).

(ما می رویم وتاریخ در آینده  قضاوت می کند  که کدامین برحق بوده ایم . شهید سید قطب).

حکام ظلم وجور از گردباد قهر یزدان بی خبر اند.گردبادی که اهل واعوان واموالشان را به هوا می برد.آنوقت است که می گویند ما اغنی عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. سیر آیات قرآن  مملو از عبر وعظات است. البته برای هر فرد فهیم ورشیدی که گوش شنوا ودل بیدار ی داشته باشد. مگر انسان نمی داند مسول است؟ ودر جای خود مسولیت بزرگی بر عهده ی اوست؟ مگر خدایی که از حبل الورید به تو نزدیکتر وبرای کشیدن جانت فعال لما یرید است هر آن ممکن است حیات را از تو بگیرد. وتختی را که موقتا به تو داده به کس دیگری ببخشد وچه بسیارند تختهایی که جامانده و متصرفانشان رفته اند و تنها وتنها خدا وند است مالک هستی و همه ی ما در هر حالی که با شیم خواهیم رفت وتنا او می ماند. کم من ملک رفعت له علا مات فلما علی ، مات ! او کما قال عز وجل : کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمه کانوا فیها فاکهین . نه بلقیس بر تخت خود ماند و نه سلیمان وتنها : الرحمن علی العرش استوی .فراعنه رفتند و تخت وبخت ومجسمه هایشان باری دیگر زیر دست وپای نیلیان له شد. مبارک خان و محمودعباس خان هم مثل  بن علی خان باید بروند و می روند ونه زمین و نه زمان ونه آسمان  کسی برایشان نمی گرید: فما بکت علیهم السماء والارض.واین را فقط امام قر ضاوی نمی گوید بلکه کودکان گرسنه ی پشت دیوار رفح  می گویند. وفرزندان سید قطب در ، وراء القضبان ( پشت میله های زندان) . بروید با پای خودتان بروید . ده سال ظلم بیست سال ظلم سی سال ظلم. در امتحان تاریخ مردود شدید. برای همیشه بروید.وبا خفت وخواری بروید وبمیرید: قل موتوا بغیظکم.  خونهای بنا حق ریخته ی مواج منصوریان سر به دار ، ان الحق گویانی همچون :  رنتیسی و شقاقی و احمد یاسین وعبدالقادر عوده و زینب الغزالی می گویند : با ید بروید. وهزاران دربند دیگر .

 سالها به خود وخانواده های بی کفایتتان خدمت نمودید ....تاتوانستید غارت نمودید....اینهمه دزدیها به چه دری می خورد ؟ عربیت شما را بجایی نرساند به اسلام برگردید تا بیش از این شرمسار خدا وخلق خدا نشوید. سالهاست که نشان داده اید  لیاقت خدمت گذاری را ندارید .... لطفا با پای خود بروید .عمر سلیمانها هم  با ید بفهمند که مبارکها چه سودی بردند تا ایشان هم راه طغات را بیش از این ادامه دهند. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا. در برابر مشت آهنین ونیروی ایمان توپ وتانک و گلوله بی اثر است ..... بس کنید ، فاعتبروا یا اولی الابصار. حضرت خالد به فرمانده رومیان نوشت :  به همراه خود کسانی آورده ام که مرگ را بدان اندازه دوست دارند که شما ها دنیا را دوست می دارید!!!

وامام شهید حسن البنآء  رحمه الله درختی کاشت که حدود یک قرن بعد به ثمر برسد، ولی قرنها بیاری خدا مثمر ثمر باشد.که اکنون یک سرش در مالزی و آن سر دیگرش در قلب اروپا خود را می نما یاند.

 موج فرو خفته ای سخت خرامید وگفت هستم اگر می روم ورنروم نیستم. والازهر شریف  هم  جایگاه  خود را با زخواهد یافت وهمچنان می ماند ومی درخشد.

 اللهم انصر اخواننا المجاهدین فی کل ارضک  یا رب العالمین.وصلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.10/11/89 ش.

/ 0 نظر / 32 بازدید